• Trang chủ
  • Giới thiệu
   • giới thiệu chung
   • Chính sách chất lượng
   • Sơ đồ tổ chức
  • Liên kết
   • EVN
   • THI TRẮC NGHIỆM ATVSLĐ
   • evngenco1
   • văn hóa EVN
   • Elearning
   • phapdiengenco1
  • Quản trị nội bộ
   • BASE WEWORK
   • QUẢN LÝ VĂN BẢN NỘI BỘ
   • D-OFFICE
   • HRMS
  • Tin tức
   • Tin tổng hợp
   • Đảng, đoàn thể
   • Tin ngành điện
   • Xanh sạch đẹp
   • Góc văn hóa doanh nghiệp
   • Góc pháp luật
  • Thông Báo
   • Thông báo chung
   • Thông báo đấu thầu
   • Kết quả lựa chọn nhà thầu
   • Tuyển dụng
  • Thư viện ảnh
   • Video
    • Chia sẻ
     Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng uỷ bộ phận Công ty thuỷ điện Sông Tranh.

           Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm và các nguyên tắc của Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Đảng và đảng viên.
           Đảng bộ Công ty thủy điện Sông Tranh thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan thành phố Đà Nẵng và được chuyển tổ chức đảng và đảng viên về Đảng bộ Tổng Công ty phát điện 1 theo Quyết định số 4326-QĐ/ĐUK ngày 26/05/2022. Đến nay, Đảng bộ bộ phận Công ty thủy điện Sông Tranh gồm 05 chi bộ trực thuộc với 38 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Công ty thủy điện Sông Tranh nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 07 đồng chí, trong đó 01 Bí thư Đảng ủy, 01 Phó Bí thư Đảng ủy và 05 Ủy viên Ban chấp hành; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bộ phận Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 03 đồng chí, 1 đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, 01 Phó Chủ nhiệm và 01 Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra. Các đồng chí trong Ban chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra thực hiện công tác Đảng kiêm nhiệm, không chuyên trách.

     Dang 1.JPG
     Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

           Trong năm 2022, Đảng ủy Công ty đã triển khai, quán triệt đầy đủ kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Trung ương, của Đảng uỷ Khối các Cơ quan thành phố Đà Nẵng, của Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt nam và của Đảng uỷ Tổng công ty Phát điện 1 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật về đảng; về ý nghĩa tầm quan trọng của kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng đảng đến toàn thể đảng viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

     Dang 2.jpg
     Ông Phan Phụng Thôi - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty trình bày nội dung tham luận tại Hội nghị

           Ngay sau Đại hội Đảng bộ Công ty thuỷ điện Sông Tranh, nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT Đảng ủy tham mưu với Ban Chấp hành Đảng uỷ Công ty xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Việc tổ chức triển khai kế hoạch và thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.
           Trong năm 2022, Đảng uỷ bộ phận Công ty kiểm tra theo điều 30, Điều lệ Đảng đối với 01 chi bộ (chi bộ Phân xưởng Vận hành) và giám sát đối với 01 chi bộ (chi bộ Hành chính và Lao động) đạt 100% kế hoạch. 
     Ngoài ra, Đảng ủy bộ phận Công ty giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý như: lồng ghép vào việc giao, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng/năm; qua sinh hoạt định kỳ, hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng các chi bộ, đảng viên,….
           Qua kiểm tra, giám sát giúp các Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến đảng viên và người lao động. Công tác chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng cơ quan, từng bước nâng cao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
           Đối với các đảng ủy viên, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc và đảng viên là cán bộ chủ chốt các Phòng/ Phân xưởng trong Công ty, qua công tác giám sát các đồng chí có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, luôn tự rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các cương vị đảm nhiệm.
           UBKT Đảng ủy Công ty kiểm tra theo điều 32, Điều lệ Đảng đối với 01 chi bộ (chi bộ Kế hoạch và Tài chính) và giám sát đối với 01 chi bộ (chi bộ Kỹ thuật và an toàn) đạt 100% kế hoạch.
     Qua kiểm tra, giám sát các chi bộ đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng trình tự quy định; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Việc thu nộp, đóng và sử dụng đảng phí của chi bộ thực hiện đầy đủ theo quy định.
           Các chi bộ trực thuộc đã kiểm tra theo điều 30, Điều lệ Đảng đối với 05 đảng viên và giám sát 05 đảng viên (đạt 100% kế hoạch). Ngoài ra, các cấp uỷ chi bộ bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp thực hiện giám sát thường xuyên đối với các đảng viên chi bộ qua sinh hoạt định kỳ hằng tháng, qua sinh hoạt chuyên đề, qua hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, .… 
     Qua kiểm tra, giám sát giúp các đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định; Quy chế, Kết luận của cấp ủy cấp trên; chính sách pháp luật của nhà nước; việc quán triệt và chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, có 01 trường hợp đảng viên thuộc chi bộ Kế hoạch và Tài chính vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3), chi bộ đã thực hiện các thủ tục kiểm tra, kỷ luật đúng theo quy định.
           Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số chi bộ kiểm tra, giám sát đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng thường tập trung vào cuối năm dẫn đến chất lượng còn chưa cao; chưa có sự biểu dương, khen thưởng đối với Chi bộ và đảng viên đảng viên thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát.
     Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian đến, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh cần tiếp tục làm tốt một số giải pháp sau:
           Thứ  nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các Chi bộ và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thấy rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, từ đó tạo sự chuyển biến thật sự trong hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhằm giúp mỗi cá nhân nỗ lực học tập, công tác, phấn đấu xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 nói chung và Công ty thuỷ điện Sông Tranh ngày càng phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng công ty giao.
           Thứ hai, căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, các chi bộ, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm phải bám sát vào Nghị quyết Đại hội; xác định rõ đối tượng, thời gian tiến hành kiểm tra phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.
     Thứ ba, các chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế, hằng năm triển khai cụ thể nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát toàn diện đối với mỗi đảng viên, từ đó việc giúp cho đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế, để đảng viên tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện bản thân; góp phần xây dựng tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
           Thứ tư, xem trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát, đủ cả số lượng và chất lượng. Người làm công kiểm tra, phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc; nghiên cứu kỹ những quy định của Đảng về công tác kiểm tra đảng; trong kiểm tra, giám sát cần làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên.
           Thứ năm, Ban Chấp hành Đảng ủy và UBKT phải làm tốt công tác giám sát đối với các Chi bộ; các Chi bộ thực hiện giám sát đảng viên. Phương thức giám sát cần đa dạng, đúng quy định; nhất là việc giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao, thông qua đánh giá tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, thông qua sơ kết định kỳ, nhằm giúp cho tổ chức đảng và đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng bộ bộ phận Công ty trong sạch vững mạnh toàn diện./.

     Tg: Phan Phụng Thôi

     Liên quan
     • Sinh nhật quý II năm 2023 của Đoàn viên Công đoàn Phân xưởng Sửa chữa - Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Tranh
     • Đảng ủy bộ phận Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức quán triệt chuyên đề “Tình hình thời sự trong nước và thế giới hiện nay”
     • Vui Hội Trăng rằm năm 2023 của các cháu thiếu nhi con CBCNV Công ty Thủy điện Sông Tranh
     • Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng