So sánh những điểm khác biệt cơ bản giữa Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 và theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2 So sánh những điểm khác biệt cơ bản giữa Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 và theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2

        Ngày 23/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quy trình 1865) để thay thế cho Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn ban hành theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 (sau đây gọi tắt là Quy trình 1537). Quy trình 1865 về cơ bản vẫn giữ những điểm cốt lõi của Quy trình 1537 về các nguyên tắc vận hành các hồ chứa trong mùa lũ, mùa cạn và việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo, phối hợp vận hành giữa các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, về chi tiết Quy trình 1865 có rất nhiều điểm bổ sung, sửa đổi so với Quy trình 1537.

        Để Công ty thủy điện Sông Tranh chủ động trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Quy trình 1865 theo các điểm bổ sung, sửa đổi này thì cần phải có sự phân tích, đánh giá và so sánh những điểm khác biệt cơ bản của 02 Quy trình nêu trên. Mặt khác, Quy trình 1865 là quy trình quy định chung cho việc vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, vì vậy đối với riêng hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, tác giả sẽ tóm tắt, rút gọn các quy định của riêng hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 thành các bảng tóm tắt và lưu đồ vận hành để trực quan, thuận tiện hơn trong công tác vận hành hồ chứa của nhân viên vận hành.

        Các bảng tóm tắt, lưu đồ vận hành mục đích chính là giúp nhân viên vận hành có cái nhìn tổng quan về công tác vận hành điều tiết hồ chứa, không phải là cơ sở chính thức để vận hành hồ. Trong thực tế cần căn cứ từng tình huống cụ thể theo quy định của Quy trình 1865 để đảm bảo vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 đúng quy định.

        Quy trình 1865 là quy trình vận hành rất phức tạp, bao gồm nhiều thông tin và quy định chi tiết nên các luận điểm phân tích, đánh giá và tổng hợp dưới đây là quan điểm riêng của tác giả. Trong trường hợp có sai sót hoặc chưa cụ thể hết các tình huống vận hành thì rất mong nhận được sự đóng góp để tác giả sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện.

Ghi chú: Chế độ “Vận hành bình thường” là chế độ vận hành trong mùa lũ theo quy định của Quy trình 1865.

Tg: Ngô Văn Quyền

Liên quan