Thông báo Thông báo

Thông báo

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CHƯƠNG TRÌNH THẢ CÁ GIỐNG TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2 LẦN THỨ VII NĂM 2022