Giải pháp thực hiện xửlý khiếm khuyết máybiến áp T1 Giải pháp thực hiện xửlý khiếm khuyết máybiến áp T1

        Thực hiện kế hoạch sửa chữa năm 2022 tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đã được Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia phê duyệt tại văn bản số 5697/ĐĐQG-PT ngày 21/12/2021, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã triển khai Tiểu tu Tổ máy H1 - Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 theo Phương án kỹ thuật đã được phê duyệt ngày 30/6/2022.

        Tình trạng khiếm khuyết máy biến áp T1

        Trong quá trình triển khai Tiểu tu tổ máy H1 - NMTĐ Sông Tranh 2 từ ngày 07/7/2022 đến 21/7/2022, Phân xưởng Sửa chữa đã thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa thí nghiệm định kỳ máy biến áp chính T1, kết quả biên bản thí nghiệm của phép đo điện trở 1 chiều cuộn dây hạ áp pha B - MBA T1 ngày 08/7/2022 có giá trị tăng cao bất thường (tăng cao so với biên bản xuất xưởng là: 0,5238 mΩ, giá trị sai lệch so với Nhà sản xuất là 14,49%. Để kiểm chứng lại kết quả đo, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã mời Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung thực hiện lại các phép đo, kết quả biên bản thí nghiệm ngày 11/7/2022 có giá trị điện trở 1 chiều cuộn dây hạ áp pha B máy biến áp T1 cao hơn giá trị trong biên bản xuất xưởng là 0.563 mΩ, sai lệch so với nhà sản xuất là 15,58%.

        Với giá trị thí nghiệm điện trở một chiều của cuộn dây hạ áp pha B máy biến áp chính T1 tăng cao so với trị cho phép theo Biên bản thử nghiệm chất lượng máy biến áp T1 của Nhà sản xuất TBEA HengYang Transformer Co,Ltd P.R. China và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, kết hợp với Biên bản thí nghiệm dầu cách điện của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung. Công ty Thủy điện Sông Tranh đã tiến hành nghiên cứu, phân tích các số liệu thí nghiệm đối với pha B máy biến áp T1 và đánh giá nguyên nhân chủ yếu có thể dẫn đến điện trở một chiều cuộn dây tăng cao là do tiếp xúc giữa khớp nối mềm với đầu ra cuộn dây hạ áp hoặc khớp nối mềm với đầu cốt hạ áp của máy biến áp.

        Giải pháp thực hiện xử lý khiếm khuyết máy biến áp chính T1.

        Thực hiện đúng Quy định về công tác Bảo dưỡng sửa trong Tổng công ty Phát điện 1 ban hành tại Quyết định số 35/QĐ – HĐTV ngày 29/3/2022, Công ty thủy điện Sông Tranh đã tiến hành lập Biên bản khảo sát đánh giá tình trạng và Phương án kỹ thuật sửa chữa đột xuất để khắc phục khiếm khuyết bất thường có nguy cơ dẫn đến sự cố máy biến áp chính T1. Do thiếu thiết bị và nhân lực xử lý đối với trường hợp khiếm khuyết như trên, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã phối hợp cùng với đơn vị dịch vụ thuê ngoài để thực hiện xử lý khiếm khuyết máy biến áp chính T1 cụ thể như sau:

        Rút dầu pha B – MBA T1 ( đến 2/3 mức dầu thùng dầu chính) và lọc tuần hoàn dầu trong tét chứa dầu trong thời gian xử lý điện trở một chiều cuộn dây.

        Tháo mặt bích tại sứ hạ áp, đo điện trở tiếp xúc tại vị trí đấu nối giữa khớp nối mềm với đầu cốt phía 13.8kV để lấy số liệu trước khi xử lý (số liệu điện trở tiếp xúc đầu b của cuộn dây là 0.246mΩ và đầu y của cuộn dây là 0,5632 mΩ).

        Kiểm tra, siết lại các bu lông đấu nối giữa khớp nối mềm với đầu cốt phía 13.8kV và thực hiện khóa bu lông, đo lại điện trở tiếp xúc tại vị trí đấu nối giữa khớp nối mềm với đầu cốt phía 13.8kV sau khi xử lý (số liệu điện trở tiếp xúc đầu b của cuộn dây là 0.0066mΩ và đầu y của cuộn dây là 0,0058mΩ).

        Sau khi xử lý tiếp xúc giữa khớp nối mềm với đầu cốt phía 13.8kV, Công ty thực hiện đo lại điện trở một chiều cuộn dây pha B (R = 3.4845mΩ ở 28 độ C) và lắp đặt lại mặt bích, nạp dầu vào máy, tiến hành lọc dầu tuần hoàn và thử nghiệm dầu pha B máy biến áp T1 sau lọc.

Hình 1: Anh Nguyễn Văn Diệp – Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa chỉ đạo công tác xử lý khiếm khuyết pha B – Máy biến áp chính T1.

Hình 2: Vị trí liên kết giữa khớp nối mềm với đầu cốt phía 13.8kV của pha B – Máy biến áp chính T1.

Hình 3: Công tác chuẩn bị máy đo để tiến hành thí nghiệm lại pha B – Máy biến áp chính T1 sau khi xử lý khiếm khuyết.

        Đánh giá kết quả và khuyến cáo.

        Qua quá trình kiểm tra xử lý và các số liệu thí nghiệm sau khi xử lý, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến điện trở một chiều cuộn dây tăng cao là do sự nới lỏng của các bu lông liên kết giữa khớp nối mềm với đầu cốt phía 13.8kV sau thời gian vận hành dẫn đến tiếp xúc giữa khớp nối mềm với đầu cốt tăng cao.

        Với giá trị điện trở một chiều các cuộn dây máy biến áp có dấu hiệu tăng so với giá trị của Nhà sản xuất (trường hợp cuộn dây hạ áp pha B máy biến áp T1 tăng cao trong đợt tiểu tu tổ máy H1 năm 2022). Trong thời gian đến các Phòng/Phân xưởng trong Công ty Thủy điện Sông Tranh tiếp tục tăng cường công tác giám sát các giá trị nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây của các máy biến áp chính T1, T2 trong quá trình vận hành, đồng thời tiếp tục thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa, thí nghiệm thiết bị theo quy định và đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá số liệu thí nghiệm định kỳ thiết bị để lập kế hoạch sửa chữa cho phù hợp. Mặt khác sau 1 năm vận hành, hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện tăng cao hơn giá trị cho phép (>2%), vì vậy để kịp thời phát hiện tình trạng vận hành của các máy biến áp T1 và T2, Công ty Thủy điện Sông Tranh cần trang bị hệ thống giám sát online dầu máy biến áp để phát hiện tình trạng suy giảm cách điện của các cuộn dây từ đó lập kế hoạch bảo dưỡng phù hợp hoặc hệ thống lọc dầu online để tái sinh dầu đảm bảo máy biến áp làm việc liên tục mà không cần cô lập để lọc dầu định kỳ.

Tg: Hồ Quảng Hiếu

Liên quan